سوالات كتاب  جغرافياي 2

درس اول

1-آيا ميان اجزاءو پديده هاي موجود در يك مكان ارتباط متقابل وجود دارد؟شرح دهيد.

2-در يك ناحيه پديده ها با هم ......... و .........دارند.

3-عامل تمايز نواحي چيست؟

4-علل تقسيم بندي سطح كره زمين به نواحي توسط جغرافيدانان چست؟

5-ناحيه چيست؟

6-دو ويژگي مهم يك ناحيه را بنويسيد.

7-جغرافيدانان بر اساس چه معيارهايي ناحيه بندي مي كنند.

8-ناحيه بندي چيست؟

9-مهمترين معيارهاي طبيعي در ناحيه بندي را نام ببريد.

10-مهمترين معيارهاي انساني در ناحيه بندي را نام ببريد.

11-ناحيه بندي توسط جغرافيدان چگونه صورت مي گيرد؟

12-عناصر مهم آب و هوا را نام ببريد.

13-اولين ومهم ترين اثر خورشيد بر جو زمين چيست؟

14-چرا دماي هوا در مناطق مختلف كره زمين متفاوت است؟توضيح دهيد.

15-سه ناحيه آب و هوايي كره زمين بر اساس دما را نام ببريد.

16-تقسيم ايران به شش ناحيه بارشي بر اساس چه معيار هايي صورت گرفته است؟نام ببريد.

17-تقسيم بندي كوپن بر اساس چه معيارهايي صورت گرفته است؟

18-پنج گروه آب و هوايي در تقسيم بندي آب و هواي كره زمين بر اساس كوپن را نام ببريد.

19-ويژگي اقليم حاره اي(  A) را بنويسيد.

20-ويژگي اقليم سرد (D )را بنويسيد.

21-زيست كره يا بيوسفر را تعريف كنيد.

22-بخش هاي زنده و غير زنده بيوسفر را بنويسيد.

23-بيوسفر يا زيست كره در كدام قسمت هاي كره زمين گسترد ه شده است؟

24-اكوسيستم چيست؟

25-مهم ترين بخش زنجيره غذايي در اكوسيستم كدام است و چرا؟

26-موضوع علم جغرافياي زيستي چيست؟

27-بيوم چيست؟

28-چرا گروههاي مشابه حيوانات و گياهان در يك ناحيه خاص زندگي مي كنند؟

29-پر جمعيت ترين و پر تنوع ترين نواحي جانوري كدام اس و چرا؟

30-چرا تعيين حدود ناحيه جانوري مشكل است؟

31-علاوه بر آب و هوا چه عواملي در چگونگي پراكندگي گياهان و جانوران در نواحي خاص موثرند؟

32-گياهان به چه جيزهايي نياز دارند؟

33-خاك محصول نهايي ........................................................................است.

34-در تشكيل خاك چه عواملي نقش دارند؟

35-خاك از چه موادي تشكيل شده است؟

36-هوموس يا گياخاك چيست؟

37-به بخش آلي خاك .................گفته مي شود.

38چرا در نواحي مختلف خاك هاي گوناگوني پديد آمده است؟

39-خاك ها را بر اساس چه معيارهايي تقسيم بندي كرده اند؟

40-جنگل هاي مخروطي بيشتر در كدام مناطق زمين ديده مي شوند؟

41-معروفترين خاك نواحي جنب  قطبي و نيمه سرد سير كدام است؟

42-چرا خاك پودزول از نظر هوموس و تر كيبات آهني فقير است؟

43-بهترين نوع خاك در نواحي معتدل چه نام دارد؟

44-چرا خاك نواحي معتدل كره زمين حاصلخيز است؟

45-خاك چرنوزيوم در كدام مناطق كره زمين مشاهده مي شود؟

46-چرا خاك در نواحي مرطوب استوايي(لاتريت) فقير است؟

47-خاك ناحيه مرطوب استوايي چه نام دارد و به چه رنگ هايي مشاهده مي شود؟

48-دوويژگي خاك هاي نواحي بياباني را بنويسيد.

49-معروفترين خاك در نواحي بياباني چه نام دارد؟

50-ويژگي اصلي هر يك از خاك هاي زير را بنويسيد:

پودزول

لاتريت

چرنوزيوم

سيروزوم

51-خاك هاي لاتريت را با خاك هاي چرنوزيوم مقايسه كنيد.

52-خاك هاي پودزول با خاك هاي سيروزوم چه تفاوتي دارد؟

53-نوع خاك در هر يك از نواحي زير چيست؟

-جنوب روسيه

-نواحي جنب قطبي

-نواحي مرطوب استوايي

-نواحي  بياباني

-نواحي معتدل

ناحيه پامپا در آرژانتين و ناحيه  پريري در آمريكاي شمالي

54-با توجه به توضيحات داده شده نوع خاك را تعيين كنيد:

-اين خاك از نظر تركيبات آهني فقير است(............)

-داراي هوموس فراوان است(.....................)

-در اثر بارش زياد اين خاك شسته شده و فقير مي شود(...............)

-اين خاك از نظر مواد آلي فقير است(...............)

سوالات تصويري

1-پديده هايي كه در عكس هاي صفحه 2وجود دارد را به تفكيك نام برده و ارتباط بين اين پديده ها را بنويسيد.

2-در شكل 5علل توزيع نامساوي دما در سطح زمين را شرح دهيد.

3-با توجه به شكل 6به اين سوالات پاسخ دهيد:

-منطقه گرم بين چه مدارهايي قرار دارد؟

-منطقه معتدل بين چه مدارهايي قرار دارد؟

- صفحه مداري زمين و استوا نسبت به هم چند درجه زاويه دارند؟

4-با توجه به نقشه صفحه6(شكل9)به اين سوالات پاسخ دهيد:

-در ايران چه اقليم هايي وجود دارد؟

-طبق تقسيم بندي كوپن شهر قم چه اقليمي دارد.

-كشور استراليا داراي چه اقليم هايي است.

-اقليم كشور عربستان را با اقليم كشور كانادا با توجه به نقشه مقايسه كنيد.

5-با توجه به جدول 10به اين سوالات پاسخ دهيد:

-انواع زيست بومهاي (بيوم) كره زمين را نام ببريد.

-ويژگي هاي اقليمي مناطق خشك را بنويسيد.

-اقليم معتدل داراي چه ويژگي هايي است؟

-ويژگي هاي اقليمي مناطق قطبي را بيان كنيد.

-اقليم حاره اي را با اقليم سرد مقايسه كنيد.

-پوشش گياهي اقليم حاره اي را با اقليم معتدل مقايسه نماييد.

6-با توجه به شكل 13به اين سوالات پاسخ دهيد:

-چرا در نواحي خشك درختان پهن برگ وجود ندارد؟

-چرا انواع گياهان خاردار در مناطق مرطوب ديده نمي شود؟

-رابطه ميان ميزان باران وتنوع درختان در نواحي استوايي چيست.

-انواع جنگل هاي كره زمين را نام ببرد.

-ميزان باران در هر يك از جنگ ها حدودا چقدر است؟

-توندرا وبيابان را از نظر ميزان دما با هم مقايسه كنيد.

-چه ارتباطي بين ميزان باران و نوع جنگل در سطح كره زمين وجود دارد؟

چه ارتباطي بين ميزان دما و نوع جنگل در سطح كره زمين وجود دارد؟

-مهمترين ملاك هاي ناحيه بندي در شكل چيست؟

6-با توجه به شكل 14پاسخ دهيد:

-ميزان بارش و دما را در برزيل،كانادا و الجزيره را شرح دهيد.

-وضعيت اقليمي كانادا را با الجزيره مقايسه كنيد.

-وضعيت اقليمي برزيل را با كانادا مقايسه كنيد.

7-در شكل 15ارتباط بين تغييرات پراكندگي جانوران با  ميزان ارتفاع توضيح دهيد.

8-با توجه به شكل 16پاسخ دهيد:

-در ايران كدام انواع خاك وجود دارد.

در استراليا كدام انواع خاك مشاهده مي شود؟